INFORMACIÓ DE...

Política de privacidad

Strati.es es compromet a no utilitzar les dades subministrades pels seus clients a cap altra empresa. Les dades només s'utilitzaran per poder atendre les comandes i per facilitar compres futures.

Tampoc es realitzaran enviament de publicitat no desitjada.Només s'enviarà, si així ho desitgeu, informació sobre les nostres novetats i ofertes.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Strati.es tenen dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desitg de no rebre cap tipus de publicitat.

Per exercir els seus drets, podeu enviar un mail a info@strati.es. La seva petició serà atesa immediatament.

 


dominio.com se compromete a no utilizar los datos suministrados por sus clientes a ninguna otra empresa. Dichos datos sólo se utilizarán para atender correctamente los pedidos solicitados y para facilitar sus compras futuras.

Tampoco se realizarán envíos de publicidad no deseada. Sólo se enviará si así lo desea información sobre nuestras novedades y ofertas.

De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de dominio.com tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Además, en cualquier momento, el cliente puede manifestar su deseo de no recibir ningún tipo de publicidad.

Para ejercitar estos derechos, los clientes pueden dirigirse por e-mail usando este formulario.